Missie 

 

De missie van het bedrijfsmaatschappelijk werk luidt als volgt:

"Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers in optimaal functioneren door het bieden van psychosociale begeleiding, én adviseert organisaties in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers".


Werkzaamheden

 

Mijn werkzaamheden bestaan uit advies en begeleiding bij onder andere:

 • werkproblemen die veroorzaakt worden door verstoorde arbeidsverhoudingen, onvoldoende samenwerking en communicatie;
 • ervaren van hoge werkdruk, waardoor psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan;
 • problemen die voortkomen uit verzuim, langdurige ziekte of werkhervatting na arbeidsongeschiktheid;
 • problemen in de persoon gelegen: persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden, keuzestress, balans werk-privé;
 • overvragen van draagkracht;
 • problemen die samenhangen met veranderingsprocessen en reorganisaties;
 • privéproblemen: zorg om familieleden, relatieproblemen, financiën, verslaving;
 • opvang en begeleiding bij ongewenst gedrag, na agressie-incidenten of ingrijpende gebeurtenissen.

 

Mijn doel als bedrijfsmaatschappelijk werker zal zijn om te streven naar een evenwicht tussen de belangen van de medewerker en de organisatie. Er vindt daarom ook (zowel schriftelijke als mondelinge) advisering plaats van leidinggevenden, directies en HR-adviseurs onder andere bij vraagstukken over ziekteverzuim, organisatieverandering en werkstress. Uiteraard staat de privacy van de medewerker voorop en zal er inhoudelijk niets zonder overleg en toestemming besproken worden met de werkgever.


Werkwijze

 

 1. Allereerst wordt er een intakegesprek gepland om te beoordelen of de hulpvraag past binnen het kader van het bedrijfsmaatschappelijk werk. Is dit niet het geval, dan wordt dit teruggekoppeld aan de werkgever.
 2. Het intakegesprek met de medewerker wordt wel in rekening gebracht. Indien wordt vastgesteld dat de medewerker baat heeft bij een bedrijfsmaatschappelijk werker, dan wordt een aantal individuele gesprekken ingepland.
 3. Indien er met de medewerker gesprekken worden ingepland, kan er contact worden opgenomen met de organisatie om een beeld te krijgen van de organisatie en de werkzaamheden van de medewerker. Dit leidt ertoe dat er een beeld wordt verkregen van de context waarin de medewerker zich bevindt, waardoor de inhoudelijke begeleiding van de medewerker en advisering aan de organisatie op maat zal zijn. Dit vindt enkel plaats wanneer de medewerker hiertoe toestemming geeft.
 4. Aansluiten bij een SMT overleg is mogelijk. Er is toestemming nodig van de medewerker om een inhoudelijke terugkoppeling te geven.

Bedrijfsmaatschappelijk Werk (vrijgesteld van BTW)

 

Bedrijven / particulier

Het aantal gesprekken zal afhangen van jouw vraag, dit kan dus per persoon verschillen. 

Bij je aanmelding, gaan we samen kijken naar wat jij nodig heeft. Alles gebeurt dus in samenspraak en overleg met jou.   

De kosten zijn € 79,00 per gesprek .

 

Aanmelden is mogelijk middels het contactformulier.